14. juni 2019

Professor til ph.d.-skolen og research by design

Arkitektskolen Aarhus opslår et professorat med særlige opgaver (MSO) til ledelse og udvikling af Ph.d.-skolen samt styrkelse af feltet research by design.

MSO professoren får ansvaret for at udvikle og lede Ph.d.-skolen som en stærk, visionær og velfungerende enhed for forskeruddannelse. MSO professoren får endvidere til opgave at styrke og profilere research by design som design- og praksisbaseret forskningsfelt.

På Arkitektskolen Aarhus arbejder vi med et bredt forskningsfelt, der spænder fra en videnskabeligt funderet forskning over research by design til kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Vores forskeruddannelse skal kunne gribe dette spænd igennem et nuanceret forskeruddannelsesprogram.

MSO professoren får til opgave at være den daglige leder og drive Ph.d.-skolen både som ramme for ph.d.-stipendiaternes forskningsarbejde og som udvikler og udbyder af kurser og øvrige faglige aktiviteter for ph.d.-uddannelsen. Ph.d.-skolen er et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding, med ledelse og administration forankret på Arkitektskolen Aarhus. Vi har pt. en bestand på i alt 27 ph.d.-stipendiater (se beskrivelse af Ph.d.-skolen her og læs Ph.d.-skolens historie her). Vi lægger vægt på, at Ph.d.-skolen danner en aktiv, stimulerende og fagligt stærk ramme om ph.d.-stipendiaternes forskningsarbejde, at Ph.d.-skolen leverer forskeruddannelse på højeste niveau, og at Ph.d.-skolen har en tydelig profil og position på såvel Arkitektskolen Aarhus som udadtil.

Igennem de senere år har Arkitektskolen Aarhus haft et særligt fokus på research by design som forskningsmetode, og Ph.d.-skolen indgår aktivt i internationale netværk og samarbejder inden for feltet. Med denne indsats lægger Arkitektskolen Aarhus vægt på at udvikle forskning, der er i tæt dialog med arkitekturdisciplinens designmetoder, redskaber og processer.

Igennem dette MSO professorat ønsker vi en fortsat udvikling, styrkelse og profilering af research by design som design- og praksisbaseret forskningsfelt. Vi lægger vægt på, at research by design bliver et vigtigt og aktivt element både på Ph.d.-skolen og på tværs af skolens øvrige forskningsmiljøer. Vi ønsker endvidere feltet styrket i relation til eksterne samarbejder med fagets praksis, hvor vi ser potentialer i at bringe det i spil som katalysator og brobygger mellem forskning og praksis.

Vi forventer, at ansøger har en forskningsmæssig tyngde inden for research by design og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt erfaring med forskningsledelse, gerne inden for ph.d.-området. Stillingen rummer både forskning og undervisning, og det forventes, at undervisningsdelen primært er rettet mod Ph.d.-skolen, men den kan også indbefatte skolens øvrige undervisnings- og forskningsmiljø, eksempelvis i relation til teori- og metodeundervisning. I forhold til forskningsdelen har ansøger egen forskningstid til forskning inden for feltet research by design.

Stillingen ønskes besat fra den 1. januar 2020 eller snarest derefter. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

Krav til ansøgere og ansøgning
MSO professoratet er en tidsbegrænset fuldtidsstilling på 5 år. Arkitektskolen Aarhus søger en MSO professor med internationalt anerkendt forskning eller udviklingsarbejde, relevant undervisningserfaring, gode pædagogiske evner, gode samarbejdsevner samt et relevant dansk og internationalt netværk. Vi ønsker en engageret fagperson, der har klare visioner for forskning og forskeruddannelse i relation til arkitektur og design og gerne nyskabende og innovative vinkler på såvel forskeruddannelse som research by design. Vi forventer, at ansøger har en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau eller udøvelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højeste internationale niveau.

I ansøgningen bedes ansøger beskrive sin vision for Ph.d.-skolens udvikling, og hvorledes den udmøntes over de kommende fem år. Visionen skal rumme refleksioner over Ph.d.-skolens profil, indhold og rolle internt på Arkitektskolen og eksternt i relation til øvrige forskningsinstitutioner (nationalt og internationalt), fagets praksis, mv. Vi beder endvidere ansøger redegøre for sine tanker omkring udvikling, styrkelse og profilering af research by design, samt hvorledes dette felt får betydning for Ph.d.-skolen såvel som for skolens øvrige forskningslandskab. Ansøger bedes desuden redegøre for sine tanker omkring et eget forskningsprojekt inden for research by design og beskrive projektets rolle i forhold til styrkelse af feltet.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen. I formularen skal du uploade en ansøgning, hvor du redegør for forsknings- og undervisningsinteresser i relation til opslagets emneområde. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

 Herudover skal du uploade:

  • Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidat- og evt. ph.d.-niveau
  • CV
  • Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle, kunstneriske, akademiske og/eller undervisningsbaserede praksis (Max 20 MB)
  • Publikationsliste

Deadline
Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er Arkitektskolen Aarhus i hænde senest den 11. september 2019 kl. 12.00.

Yderligere Information
Spørgsmål om stillingen kan rettes til forskningschef Thomas Bo Jensen på +45 8936 0300 / tbj@aarch.dk

Ansøgningsfrist: 11. september 2019

Søg stillingen