12. marts 2019

Ph.d. i metodeudvikling i restaurering

Arkitektskolen Aarhus opslår et treårigt ph.d.-stipendium med temaet Metodeudvikling i Restaurering.

NB! Deadline 26/4 kl. 12.00

 

Skolens undervisning og forskning indenfor restaurerings-fagfeltet arbejder med en metodisk tilgang, der er baseret på såvel kunstneriske som videnskabelige discipliner. Forskningsprojektet er placeret indenfor den videnskabelige del af tilgangen, der omfatter opmåling, bygningsarkæologi og arkivalske undersøgelser som forudsætning for dokumentation. Ligeledes kan de analytiske redskaber, det være sig historiske, tekniske og arkitektoniske, bringes i spil som grundlag for værdisætning.

Arkitektskolen søger en ph.d.-stipendiat med et forskningsprojekt, der kan bidrage til at undersøge, definere og gentænke den videnskabelige del af den metodiske tilgang til restaureringen af den arkitektoniske kulturarv for at udvikle teori og praksis med henblik på at kvalificere en stringent metode. Der lægges vægt på, at projektet udforsker potentialerne i de nyeste redskaber, herunder de digitale.

Arkitektskolen Aarhus har et prioriteret fokus på ’research by design’-metoder, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med forskningen. Det udelukker dog ikke projekter med et mere teoretisk fokus.

Stipendiaten skal indgå i det tværfaglige miljø på Forskningslaboratorium 1, Transformation, Arkitektur og Territorier. Laboratoriet tager udgangspunkt i den arkitektoniske bygningsarv som en kultur forankret i historien. Forskningen søger at skabe viden om transformation og strategier for, hvordan en forståelse af dette kan udnyttes til at skabe fremtidens arkitektoniske bygningskultur.

Stillingen
Stillingen forudsætter indskrivning på ph.d.-skolen med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i arkitektur. Ph.d.-studiet er et treårigt videnskabeligt studium. Stillingen omfatter desuden undervisning og formidling, som vil blive knyttet til forskningsprojektet.

Stillingen ønskes besat fra den 1. september 2019. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

Krav til ansøgere og til ansøgning
Arkitektskolen søger en ph.d.-stipendiat med relevant akademisk baggrund på kandidatniveau.

Du ansøger ved at udfylde formularen via linket nedenfor. I formularen skal du uploade en ansøgning, der skal indeholde en projektbeskrivelse i relation til forskningslaboratorium 3’s fokusområder og den ovenfor beskrevne faglige ramme. Projektbeskrivelsen skal indeholde emneformulering og problemstilling, teoretisk og metodisk tilgang, kortfattet tidsplan og overvejelser om studiets forventede resultat. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Herudover skal du uploade:

  • Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidatniveau
  • CV, evt. med publikationsliste
  • Portfolio (Max 20 MB)

Deadline
Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er Arkitektskolen i hænde senest fredag den 26. april 2019 kl. 12.00.

Yderligere Information
Spørgsmål om stillingen og forskningsprojektet kan rettes til:
Professor Mogens A. Morgen på 2170 0895 / mom@aarch.dk eller ph.d.-skoleleder, lektor Claus Peder Pedersen på 8936 0227 / cpp@aarch.dk.

Ansøgningsfrist: 26. april 2019

Søg stillingen