4. marts 2019

Lektor eller adjunkt i radikal bæredygtig arkitektur

 

Vi søger en profil med stærke kompetencer inden for arkitektur og bæredygtighed og relevant forsknings- og udviklingserfaring. Vi lægger vægt på viden om og erfaring med bæredygtig arkitektur som en konkret bygget praksis. Vi forventer, at du brænder for de aktuelle udfordringer og muligheder, som bæredygtighed rejser for arkitekturen, og at du har en holistisk forståelse for, hvordan teknologiske, ressourcemæssige, sociale og rumlige parametre kan styrke arkitektonisk bæredygtighed. Vi forventer, at du kan bidrage til at udvikle feltet til gavn for arkitektfagets praksis, forskning og undervisning.

Et lektorat er en tidsubegrænset stilling, hvor hovedopgaverne er forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed med krav om publicering og videnskabelig formidling samt undervisning. Stillingen kan også omfatte projektledelse og administration efter nærmere aftale.

Et adjunktur er en treårig stilling med forskning og undervisning som hovedopgaver. Stilingen kan derudover i begrænset omfang omfatte administrative opgaver, eksterne samarbejder og samarbejder på tværs af institutionen. Arkitektskolen Aarhus forpligter sig til at sikre, at adjunkten modtager vejledning og får mulighed for at deltage i pædagogisk opkvalificering.

Stillingen ønskes besat fra senest den 1. september 2019. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

Lektoratets / adjunkturets tilknytning
Lektoratet / adjunkturet vil blive tilknyttet forskningslaboratorium 3, Radikal Bæredygtig Arkitektur og det relaterede undervisningsprogram af samme navn. På forskningslaboratoriet er der et stort fokus på at formindske den voksende afstand mellem de globale og lokale samfundsudfordringer, der har med rum og arkitektur at gøre. Kulturel, social og teknologisk bæredygtige tilgange, modeller og metoder undersøges og udspænder forskningsfeltet.
Forskningslaboratorium 3 fokuserer på forholdet mellem voksende og aktuelle samfunds- og miljøudfordringer i forbindelse med udformning af rum og de kompetencer, tankegange og metoder, der skal adressere disse udfordringer.

Stillingens undervisningsdel vil blive knyttet til undervisningsprogrammet Radikal Bæredygtig Arkitektur, som omfatter undervisning på bachelor- og kandidatniveau. Forskningslaboratoriets faglige spændvidde afspejles i undervisningsprogrammet, der med udgangspunkt i bæredygtighed arbejder med arkitektoniske tilgange til samfundsmæssige, klimatiske og miljømæssige udfordringer.

Vi søger en profil med en stærk faglige integritet, der kan bidrage til at sætte dagsordenen i den arkitektoniske udformning af vores samfund. Du skal have lyst til at indgå i et dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø, der spænder fra værkstedsbaseret praksis over tegnebordsundervisning til akademisk forskning og formidling. Der lægges særligt vægt på lysten og evnen til at bidrage til teamwork med tværgående samarbejder med kollegaer og eksterne parter indenfor såvel undervisning som forskning.

Arkitektskolen Aarhus opfordrer alle med relevante kvalifikationer til at søge stillingen, men vil lægge særlig vægt på ansøgninger, der er baseret på research by design, som er et prioriteret indsatsområde for skolen.

Krav til ansøgere og ansøgning
Ansættelse som lektor forudsætter undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer inden for opslagets fagområde på niveau med en tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. Kvalifikationerne kan være opnået gennem dokumenteret forskning på internationalt niveau eller anden videre- eller nyudvikling af fagområdet. F.eks. gennem original kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højt internationalt niveau eller på baggrund af en betydelig arkitektfaglig karriere på højt niveau.

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau indenfor opslagets fagområde.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen her. I formularen skal du uploade en ansøgning, hvor du redegør for forsknings- og undervisningsinteresser i relation til opslagets emneområde. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Herudover skal du uploade:

• Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidat og evt. ph.d.-niveau
• CV
• Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle, kunstneriske, akademiske og/eller undervisningsbaserede praksis (Max 20 MB)
• Publikationsliste

Deadline
Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er arkitektskolen i hænde senest den 1. april 2019 kl. 12.00.

Yderligere information
Spørgsmål om stillingen kan rettes til lektor Thomas R. Hilberth på +45 8936 0308 eller th@aarch.dk

Ansøgningsfrist: 1. april 2019

Søg stillingen