6. februar 2019

Adjunktur i Urban Design

Arkitektskolen Aarhus ønsker med stillingen at styrke forskningen og undervisningen i urban design.

Vi forstår fagområdet urban design som havende grænseflader til henholdsvis landskabsarkitektur og byplanlægning. I undervisningen på kandidatniveau undervises der samlet i disse fagområder. Vi har opbygget en tradition, hvor vi betragter de urbane landskaber og byens samlede territorie under ét og med fokus på aktuelle transformationsprocesser, oftest i en lokal dansk kontekst.

Vi har en designorienteret tilgang og blander forskellige arkitekturfagligheder (urban design, landskabsarkitektur, byplanlægning, kulturarvsperspektiver). Det gælder både i forskning og undervisning. Adjunkturet opslås for at styrke den samlede kompetence inden for feltet.

Stillingens undervisningsdel vil blive knyttet til undervisningsprogrammet Transformation, Arkitektur og Territorier, som omfatter undervisning på bachelor- og kandidatniveau. Med udgangspunkt i en solid forståelse af by- og landskabsudviklingens aktuelle udfordringer lægger vi vægt på, at stillingen skal styrke undervisningen inden for urban design. Vi søger en medarbejder, der kan bidrage til undervisningen af arkitekter både i forhold til projektudvikling, formgivning, arkitektoniske metoder og redskaber knyttet til urban design.

Forskningsmæssigt vil adjunkturet være tilknyttet forskningslaboratorium 1, Transformation, Arkitektur og Territorier (pdf). Her er forskningen struktureret i forskningsgrupper. Adjunkturet skal kunne bidrage til den videre udvikling af den forskning, der allerede foregår, og gerne tilføre nye perspektiver til eksisterende fokusområder.

Et adjunktur er en treårig videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning og undervisning. Stillingen kan i begrænset omfang omfatte administration eller tværinstitutionelt og eksternt samarbejde. Arkitektskolen vil sikre, at adjunkten får supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering.

Stillingen ønskes besat fra den 15. august 2019. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

Arkitektskolen Aarhus opfordrer alle med relevante kvalifikationer til at søge stillingen, men vil lægge særlig vægt på ansøgninger, der er baseret på research by design, som er et prioriteret indsatsområde for skolen.

Krav til ansøgere og ansøgning

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau inden for opslagets fagområde.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen på www.aarch.dk/jobs. I formularen skal du uploade en ansøgning, hvor du redegør for forsknings- og undervisningsinteresser i relation til opslagets emneområde, og hvordan du forholder dig til den eksisterende forskning og undervisning inden for by-og landskabsfeltet på Arkitektskolen Aarhus. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Herudover skal du uploade:

  • Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidat og ph.d.-niveau
  • CV
  • Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle, kunstneriske, akademiske og/eller undervisningsbaserede praksis (Max 20 MB)
  • Publikationsliste

Deadline
Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er arkitektskolen i hænde senest den 4. marts 2019 kl. 12.00.

Yderligere Information
Spørgsmål om stillingen kan rettes til professor Tom Nielsen på +45 8936 0303 eller tn@aarch.dk.

Ansøgningsfrist: 4. marts 2019

Søg stillingen